• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 349 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По девета точка от дневния ред: Изменение на Приложение № 11 б към т.6.2 от решение № 253 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно с Медне Джевджет Адем - деловодител- касиер в кметство Ляхово и Гюлчин Фахри Адем - медицинска сестра ДГ „Радост "с. Стражица и ДГ „Ляхово "с. Ляхово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; "

РЕШЕНИЕ №349: 1. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2021 г. съгласно Приложения № 11 а към т. 6.2. от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и добавя в списъка с пътуващи:

1.1.Сение Хюсеин Акиева - чистач- хигиенист Община Балчик

2. 3адължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.Приложение 11-Б-1

СПИСЪК

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК

пътуващи от местоживеене до месторабота през 2021г. в населени места в рамките на общината

Имена

Месторабота

Постъпил

Длъжност

Образование

 

Спец.

Посока на път

1

Димитър П. Димитров

ОбА - Балчик


Директор дирекция

висше


Оброчище

2

Мария Стойнова Дойчева

ОбА - Балчик


Старши счетоводителОброчище

3

Юлия Петрова Иванова

ОбА - Балчик


Тех. Сътрудник касиерБалчик

4

Сузан Алиибрямова

ОбА - Балчик


Ст. Счетоводител касиерБалчик

5

Ивелина Колева Петрова

ОбА - Балчик

2017

СчетоводителОброчище

6

Кръстинка Михайлова-Георгиева

ДСП-Балчик


социоконсултант

средно


Царичино

7

Антоанета Емилова Антонова

ДСП-Балчик


санитар

средно


Гурково

8

Силвия Господинова Василева

ОУ Соколово


счетоводителБалчик


Нина Михайловска

ОУ и ДГ Соколово

2015

МС - ЗК

ПБ

МС

Балчик

9

Милена Иванова Ралева

ОУ Сенокос

2011

Гл. счетоводителБалчик

10

Вичка Иванова Влаева

ОУ и ДГ Сенокос

2014

МС - ЗК

ПБ

МС

Балчик

11

Марияна Григорова Петрова

Км. Сенокос

2018

Деловодител-касиер

висше


Балчик

12

Янислав Тачев

Теке -Оброчище

2016

уредникБалчик

13

Здравка Иванова Косева

Оброчище Кранево

2000

МС - ЗК

ПБ

МС

Църква

14

Гюлчин Фахри Адем

ДГ Ляхово

ДГ Стражица

ДГ Добруджанче-с.Дропла

2021

МС - ЗК

висше

МС

Ляхово

Стражица

Дропла

15

Медне Джевджет Адем

Кметство Ляхово


Деловодител-касиер

средно


Ляхово