• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 348 Протокол 23 от 02.07.2021 г.


По осма точка от дневния ред: Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2020 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2020/2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 Общински съветници:

Поименно гласуване със „ЗА" -15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №348: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик.

РЕШИ

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени през учебна 2020/2021 година.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2020/2021 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Приложение 11-В

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2021г.

УЧЕБНА 2020/2021 г.


N

Имена

Училище

Постъп

ИЛ

длъжност

Обр

Специалн

ост

Посока на път.


1

Я. Вълчева Димитрова

СУ "Хр. Ботев"

2009

Химия и ООС

В

химия,биол

Добрич


2

С. Г. Симеонова

СУ "Хр. Ботев"

2014

нач.учител

в

НУП

Добрич


4

В. П. Панайотова

СУ "Хр. Ботев"

2015

възп.нач.ета

в

НУПЧЕ

Добрич


5

М. Николова Колева

ОУ"Кирил и Мет."

2014

възпитател

в

ПУНУП

Добрич


6

Р. Георгиева Чакова

ОУКирил и Мет."

2010

нач. учител

в

ПУНУП

Добрич


7

К. Иванова Константинова

ОУКирил и Мет."

2019

Директор

В

Химия

Варна


8

И.Тодоров Димитров

ОУ-Сенокос

2005

бълг. и р.ез.

в

БЕ и РЕ

Балчик


9

С. Желев Станчев

ОУ - Сенокос

2007

възпитател

в

БЕЛ

Балчик


10

К. Стоянова Иванова

ОУ-Сенокос

2017

учител

в

физика,ма

Добрич


11

Р. Василева Стоянова

ОУ-Сенокос

1992Г.

нач. учител

в

НУП

Добрич


12

К. Х. Гаврилова

ОУ-Сенокос

1992г.

нач. учител

в

НУП

Добрич


13

С. Ангелова Георгиева

ОУ-Сенокос

2016

нач. учител

в

НУП

Добрич


14

М. Д. Стоянова

ОУ-Сенокос

1989

нач. учител

пв

НУП

Добрич


15

В.Колева Петрова

ОУ-Сенокос

2018

Биология

в

биол.хим.м

Добрич


16

Е. Янков Енев

ОУ-Сенокос

1998г.

уч.физкулт.

в

ист,физк.

Добрич


17

К. Николова Йорданова

ОУ-Сенокос

1995 г.

нач. учител

в

НУП

Добрич


18

Х. Григоров Йорданов

ОУ-Сенокос

2020

нач, учител

пБ

НУП

Добрич


19

И. Христов Сивов

ОУ-Соколово

2019г.

математика

в

математик

Балчик


20

В. Ж. Желева

ОУ-Соколово

2019

възпитател вВъзп.възпитател

пБ

НУП

Балчик


21

М.а Й. Костадинова

ОУ-Соколово

2005

биология

пв

биол.,

Балчик


23

А. Иванов Симеонов

ОУ-Соколово

2010

възпитател

в

Труд и

Балчик


24

Й. Стеф. Матеева

ОУ - Соколово

2005

Директор

в

Нач.учител

Добрич


26

В. Атанасов Василев

ОУ-Соколово

1979г.

възпит

в

НУП

Добрич


27

К. Калчева Куртева

ОУ-Соколово

2016

БЕЛ

в

БЕЛ

Добрич


28

К. Христова Кръстева

ОУ Соколово

2019

Ист., географ

в

Ист. Геогр.

Добрич


29

Н. Николаевна Добрева

СУ-Оброчище

1992

руски език

в

РФ

Църква


31

А. Георгиева Колева

СУ-Оброчище

1997

нач.учител

в

НУП

Добрич


32

В. Тодорова Кулева

СУ-Оброчище

1998г.

нач.учител

в

НУП

Добрич


33

М. Георгиева Карова

СУ-Оброчище

1983

нач.учител

пв

НУП

Добрич


34

С. Василев Каров

СУ-Оброчище

1996

нач. учител

пв

НУП

Добрич


35

В. Ст. Петрова

СУ-Оброчище

2002

информат.

в

информат.

Добрич


36

Р. Стойчева Николова

СУ-Оброчище

2014

учител

в

БЕЛ, руски

Добрич


38

С. Николова Ганчева

СУ-Оброчище

2011

възпитател

в

БЕЛ ист.

Добрич


41

К. Христова Герджикова

СУ-Оброчище

2012

нач. учител

в

НУП и ПУП

Добрич


43

З. Петкова

СУ-Оброчище

2007

физика

в

химия,физ

Добрич


44

Г. Ангелов Желязков

СУ-Оброчище

2000

философия

в

НУП.психо

Добрич


45

Й. Димитрова Кънчева

СУ-Оброчище

2013

учител

в

НУП

Добрич


46

П. Стоянова Тодорова

СУ-Оброчище

2018

матем.

В

математик

Добрич

47

Л. Харизанов Янков

СУ-Оброчище

2019

Анг. език

в

Английски език

Каварна

48

Н. Петрова Спасова

СУ-Оброчище

2018

 

В

 

Рогачево

49

Г. Борисова Боева

ЦСОП с. Кранево

2013

директор

В

физика, ма-

Добрич

50

В. Люпчева

ЦСОП с. Кранево

2006

психолог

В

психология

Добрич

51

В. Вълчев

ЦСОП с. Кранево

2011

възпитател

в

Соц. дейн.

Добрич

52

В. Атанасова Георгиева

ЦСОП с. Кранево

2013

учител

в

Технологии

Добрич

55

В. Василев Върбанов

ЦСОП с. Кранево

2017

рехабилитат<

в

физ.възл.

Добрич

56

Н.Жекова Христова

ЦСОП с. Кранево

2001

възпитател

В

ПУНУП

Варна

57

М. Иванова Маринова

ЦСОП с. Кранево

2018

учител

в

ДБТ

Варна

58

Г. Веселинова Вълчева

ЦСОП с. Кранево

2001

ст.възпитате.

в

технолог

Варна

59

И. Петрова Ганчева

ЦСОП с. Кранево

1995

ст. въз питате.

в

НУП

Варна

60

Д. Колев Илиев

ЦСОП с. Кранево

2020

възпитател

в

ПУНУП

Добрич

61

М.Желязкова Шопова

ЦСОП с. Кранево

2006

ст.възпитате.

в

НУП

Варна

62

Н. Владимирова Христова

ЦСОП с. Кранево

2001

учител спец.1

в

инж.магисг

Варна

63

С. Денева Христова

ЦСОП с. Кранево

2001

нач.учител

в

НУП

Варна

64

Ф.Кирова Милкова

ЦСОП с. Кранево

2003

възпитател

в

Спец.педаг

Варна

65

Ж. Иванов Порожанов

ЦСОП а Кранево

2016

учител

в

ист.,ФВС

Каварна

66

М. Костадинова Филева

ЦСОП с. Кранево

2012

логопед

в

НУП, лог.

Балчик

66

Р. Симеонова Иванова

ДГ Оброчище

1983

детска уч.

в

ПУП НУП ПУП НУП

Добрич

67

В.Богданова Стойнева

ДГ Оброчище

2004

детска уч.

в

Добрич

68

И. Христова Енчева

ДГ Оброчище

1989

детска уч.

в

ПУП НУП

Добрич

69

С. В. Георгиева

ДГ Гурково

2016

директор

в

ПУП

Балчик

70

Г. Николова Маринова

ДГ Гурково

2017

детска уч.

в

ПУНУП

Балчик

71

В. В. Желева

ДГСтражица

1995

детска

пв

ПУП

Балчик

72

З. Д. Великова

ДГ Стражица

2021

Детски уч.

пв

ПУНУП

Балчик

73

Т. Димитрова Енчева

ДГ Ляхово

2017

директор

в

ПУП

Балчик

74

П. Петрова

ДГ Ляхово

2020

детска уч.

пБ

ПУП

Балчик

75

Д. Колева

ДГ Соколово

2019

директор

в

ПУП

Добрич

76

Е. Атанасова Добрева

ДГ Соколово

2019

детска уч.

в

ПУП.

Балчик

77

М. Й. Караиванова

ДГ Сенокос

2016

директор

в

ПУП

Балчик

78

П. Йорданова

ДГ Сенокос

2017

детска уч.

в

ПУП

Добрич

81

Н. Стоянова Митева

ДГ Дропла

2016

детска уч.

в

ПУП

Добрич

82

В. Георгиева Димова

ДГ Дропла

2003

директор

в

ПУП

Добрич

86

Е. Колева Димитрова

ДГ Кранево

2009

детска уч.

в

ПУП

Добрич

87

С. Тодорова Алексиева

ДГ № 3 "Чайка"

2014

детска уч.

в

ПУП

Добрич

88

В. Кирилова Иванова

ДГ № 3 "Чайка"

2020

Детски уч.

В

ПУП

Гурково