• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 347 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По седма точка от дневния ред: Отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадалите

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -15 ; ПРОТИВ" -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0; „

РЕШЕНИЕ №347: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, и молба с  входящ № 210/14.06.2021г., на Председателя на Дружество на „Военноинвалидите и военнопострадалите" в гр. Балчик, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ от 1500.00 лева, на 15 /петнадесет/ души по 100.00 лева, по повод техният празник;

2. Задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.