• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 346 Протокол 23 от 02.07.2021 г.


По шеста точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 29.07.2021г. от 10:00 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

 В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -14; Против" - 0; „Въздържал се" -0; „ Не гласувал" - 1;

РЕШЕНИЕ № 346: В изпълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитал, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, предлагам Общински съвет гр. Балчик:

1. Определя Владимир Лафазански  за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 29.07.2021г. от 10:00 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1, а при липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, във връзка с чл.38 от Устава на дружеството, и за общото събрание, което проведе на 27.08.2021 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Настоящото решение да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение: РОСА приема и одобрява отчета на СД за дейността на „МОРСКИ БРИЗ-2000"АД през изтеклата 2020г. и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността и действията им до момента;

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение: РОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., заедно с всички приложения към него.

- По т.3 от дневния ред Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение: РОСА взема решение с пълния размер на реализираната печалба за 2020г. да се покрият загуби на дружеството от минали години.