• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 345 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По пета точка от дневния ред: Избор на членове на съвета на директорите на „Кибела 2014".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; Против" - 0 „Въздържал се" - 2;

РЕШЕНИЕ №345: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 15 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните предприятия във връзка с подадени молби за освобождаване вх. №43/17.02.2021г.; вх. №94-00-925/25.05.2021г.; вх. №186/21.05.2021г.  и в изпълнение на чл. 70, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.              Освобождава от управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035:

1.1.        Милен Данчев Йорданов като член на съвета на директорите и представляващ ;

1.2.        Валентин Симеонов Попов като член на съвета на директорите;

1.3.        Добромир Димитров Добрев като член на съвета на директорите.

2.              В изпълнение на т. 1 упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме съответните правни и фактически действия по прекратяване на договорите за управление с търговското дружество.

3.              Избира временно до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия, но за не повече от 6 месеца нов съвет на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035, в следния поименен състав:

3.1.   Йордан Иванов Йорданов като член на съвета на директорите и представляващ;

3.2.   Петър Сивков Петров като член на съвета на директорите;

3.3.   Емил Руменов Раданов като член на съвета на директорите.

  4.    Упълномощава  кмета на Община Балчик в изпълнение на т. 3 от настоящото решение да сключи договори с всеки член от органа за управление на „КИБЕЛА 2014"ЕАД при спазване на изискванията на Раздел ІV „Възлагане на управлението и контрола на публичните предприятия" и Раздел V „Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи в публичните предприятия" от Закона за публичните предприятия.

5. Упълномощава Кмета на Община Балчик да изготви в законоустановеният срок, проект документация за конкурс, която да внесе за обсъждане от Общински съвет.