• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 344 Протокол 23 от 02.07.2021 г.


По четвърта точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през  2020 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; „Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №344: Във връзка със годишния финансов отчет на Община Балчик2020г.

1. „МБАЛ-Балчик" ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2. Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик" ЕООД към 31.12.2020г.

През отчетната 2020г., „МБАЛ-Балчик" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 2 590 000 лева, от които предоставена субсидия- 800 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на „МБАЛ-Балчик" ЕООД е на загуба през отчетната 2020г., в размер на 68 000лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД от РЗОК през 2020г.,възлизат на 1 220 000лв. Реализирани са допълнително приходи от продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 128 000лв.

Разходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД през 2020г., възлизат на 2 658 000лв., от които:

 разходи за материали - 345 000 лева; разходи за възнаграждения - 1 582 000 лева; разходи за осигуровки - 281 000 лева;

 други разходи - 24 0000 лева;

Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик" ЕООД възлизат на 417 000лв., Краткосрочни вземания в размер на 45 000 лева.

3. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик

4.Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД към 31.12.2020 г.

През отчетната 2020 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 676 000 лева, от които приходи от услуги 664 000 лева. и други приходи 12 000 лв., и е извършило разходи на стойност 661 000 лева., от които разходи за материали 65000 лв., услуги - 38 000 лв.,

разходи за персонала - 545 000 лв., разходи за амортизация -6 000 лв., и др.разходи 7 000 лв.

През отчетната 2020г., дружеството е на печалба в размер на 15 000 лева.

Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК^ЕООД възлизат на 71 000 лв., от които :

-задължения към персонала - 46 000 лева;

- осигурителни задължения - 9 000 лева;

- задължения към доставчици - 12 000 лева;

- данъчни задължения - 4 000 лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на 13 000 лв.

5. КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6. Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 31.12.2020г.

През отчетната 2020г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на 17 000 лева, от които приходи от услуги 17 000 лева , и е извършило разходи на обща стойност 48 000 лева., от които разходи за материали 10 000 лв.

През отчетната 2020г.,  Дружеството„КИБЕЛА-2014"ЕАД, е на загуба в размер 31 000 лева. Краткосрочните задължения на дружеството възлизат на 0 лева.