• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 343 Протокол 02 от 02.07.2021 г.


По трета точка от дневния ред: Ново обсъждане Решение № 341 в частта по т.2. - т. 2.5. по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-17 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 3,

РЕШЕНИЕ №343: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка със Заповед № АдК-04-17/16.06.2021г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Изменя Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021г,  в частта по т.2.1.1, и определя „ Цена за почасово платено паркиране,  за 1 час -лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места, с  вкл. ДДС в размер на 1.00 лв.*

2.Приема повторно в частта по т. 2- т.2.5 с изключение на т. 2.1.1 от  Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021г, с което са  определени  цените за паркиране в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране по реда на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия след влизане в сила на настоящото решение;

на настоящото решение;

Отменено с Решение №516 от Протокол № 32 от 24.04.2022г. на ОбС Балчик