• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 23 от 02.07.2021 г.


По втора точка от дневния ред:  Ново обсъждане Решение № 340 по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-18 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

  Проект за решение:     

  На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка със Заповед № АдК-04-18/16.06.2021г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.Приема повторно Решение №340 по Протокол №22/03.06.2021г., с което е приета  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик;

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия след влизане в сила на настоящото решение.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 9; ПРОТИВ" - 6; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 4,

Предложението не се приема. Паради липса на други предложения по 2.т. от Дневния ред, обсъждането беше прекратено.