• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността за работата на Общински съвет Балчик за периода от 01 юли 2020г. до 30 април 2021 година.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

НЕ СЕ ГЛАСУВА, ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на общинския съвет внася отчет за дейността на съвета.

От месец юли  2020 година до месец април 2021 г. общински съвет Балчик има проведени  12 ( дванадесет) заседания.

Внесени проекти от кмета на общината 146,; от председателя на ОбС - 5; от общински съветници - 17.

През тези месеци на годината има десет върнати решения от Областен управител на гр. Добрич за незаконосъобразност и върнати за ново обсъждане или за тяхната отмяна:

1.Решение № 144 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020 г. върнато със Заповед       АдК №- 04-45 от 07.08.2020г

2.Решение №151 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020г. върнато със Заповед   АдК №- 04-46 от 07.08.2020 г. с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

3.Решение № 158 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020 г., върнато със Заповед АдК №- 04-47 от 07.08.2020 г с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

4.Решение № 253, в частта по т.22-22.3.по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021година, с указания за отмяна в частта по т.22-22.3. върнато със Заповед  № АдК-04-8от 11..03.2021г.,

5. Решение No254 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021година, върнато със Заповед  № АдК-04-7 от 11.03.2021г., с указания за неговата отмяна.

6. Решение № 256 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021година, с указания за неговата отмяна върнато със Заповед  № АдК-04-6 от 11.032021г., с указания за неговата отмяна.

7. Решение № 271 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021година върнато със Заповед № АдК-04-9 от 11.03.2021г., с указания за неговата отмяна.

8. Решение № 301 по Протокол № 19 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 08.04.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-12 от 16.04.2021г.  с указания за ново обсъждане  или за неговата отмяна

9. Решение № 341 в частта по т.2. - т. 2.5. по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-17 от 16.06.2021г.  с указания неговата отмяна

10. Решение № 340 по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-18 от 16.06.2021г.  с указания неговата отмяна

Заведени дела в Административен съд Добрич:

Ад№ 484/2020г.

Ад№ 423/2020г.

Ад№ 485/2020г

Ад№ 424/2020г.;

Ад№265/2020г.;

Ад№ 266/2020.:г

Ад№ 139/2021г.

Ад№ 138/2021г.;

Ад№140/2021г.;

Ад№ 141/2021г.;

Ад№ 180/2021г.;

Заседания на постоянни комисии:

ПКБФЕЕ  има проведени   11   заседания

ПКУТСЕ  има проведени 11   заседания

ПКЗССД  има проведени    10   заседания

ПКОРСТ  има проведени    2   заседания

ПКОКМД има проведени   4    заседания

ПКТСССД има проведени 0    заседания

За представителни разходи

- Бюджет 2200 лв.

- Отчет: 31.12.2020г. - 320.27 лв.