• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 327 Протокол 21 от 24.05.2021 г.

По осма точка от дневния ред: Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна Петева Михайлова от гр. Балчик

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД:

В залата присъстват 17 общински съветници:

Поименно гласуване със „ЗА" -17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ №327: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Яна Петева Михайлова от град Балчик, в размер на 600 (шестотин) лева, издаване на първата и книга с поезия.

2. Средствата да се осигурят за сметка на предвидените средства в разходната част на одобрения Сборен бюджет на община Балчик за 2021 г., раздел 3. "Местни дейности" , функция "Култура и религиозни дейности", точка II "Други дейности по културата" на Приложение № 9б.