• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 325 Протокол 21 от 24.05.2021 г.

По шеста точка от дневния ред: Награждаване дългогодишни деятели в сферата на образованието и културата

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД:

     В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -17; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ №325:   На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложение на  Съюза на работодателите в системата на народната просвета/СРСННБ/ гр. Балчик и по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Общински съвет - Балчик награждава с почетен приз и парична награда от 200.00 лева, всеки един от следните дългогодишни деятели в сферата на образованието и културата:

1.Г-жа Галина Неделчева - бивш началник ОХССД в Общинска администрация- град Балчик, пенсионер.

2.Г-жа Красимира Тодорова - бивш директор на ДГ "Знаме на мира"- гр. Балчик, пенсионер.

3.Г-жа Виктория Якова - бивш директор на ДГ "Здравец" , гр. Балчик, пенсионер.