• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 324 Протокол 21 от 24.05.2021 г.

По пета точка от дневния ред: Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -17; Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №324: 1 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

1.Определя сумата от 1350.00лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби семейства за 2021 година ( 9души по 150.00 лева на човек ), както следва:                                                     

№        Имена на абитуриента                          Училище                                          Сума/лв.

 

1. Петър Димитров Казаков            СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

2. Арзу Танер Акъ                            СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

3. Биргюл Евгениева Иванова        СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

4. Вергюл Евгениева Иванова        СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

5. Хаят Ерджан Али                         СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

6. Иван Огнянов Неделчев             СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                     150 лв

7. Станислав Велинов Велев          СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

8. Севдалин Ивелинов Радев          СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

9.Габриела Йорданова Иванова     СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

2.Определя сумата от 510.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2021г., както следва:

 

№                    Училище                          Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ А              27 уч.              270 лева

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ Б               11 уч.              110 лева

2.3. СУ "Христо Смирненски"          -        ХІІ                  13 уч.              130 лева

            с. Оброчище

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.