• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 323 Протокол 21 от 24.05.2021 г.

По четвърта точка от дневния ред: Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -17; „Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №323: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Определя сумата 2562.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2021г., както следва:

№        Училище                                 Бр. ученици                Сума

1. СУ "Хр. Ботев"                             406                                812лв.

2. ОУ "Антим І"                               335                                670лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"               131                                262лв.

4. СУ с. Оброчище                           197                                394лв.

5. ОУ с. Сенокос                              93                                  186лв.

6. ОУ с. Соколово                            61                                  122лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"     58                                  116лв.

                        Всичко:                     1281 ученици            2562.00 лева

 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.