• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 322 Протокол 21 от 24.05.2021 г.

По трета точка от дневния ред: Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №322: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

            реши :

1. Награждава абитуриентите - отличници за 2021г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1050.00лева за 7 души, както следва:

  1. Виктор Добромиров Донев             СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
  2. Габриела Даринова Георгиева        СУ «Хр. Ботев» Балчик                  150.00 лв.
  3. Петя Кирилова Петрова                  СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
  4. Теодор Николаев Янакиев              СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
  5. Селджан Шукри Али                       СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
  6. Йоана Димитрова Димитрова        СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.
  7. Виктор Пламенов Пасилев             СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.