• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 320 Протокол 21 от 24.05.2021 г.

По първа точка от дневния ред:  Награждаване на учители по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

.Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №320: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим І",  ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик

реши :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2021 година в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СУ "Христо Ботев" Балчик

 1. Михаела Левоник Санджакян -  учител, начален и гимназиален етап
 2. Анна Иванова Иванова -  учител, прогимназиален етап
 3. Румяна Николова Костадинова - старши учител, гимназиален етап /посмъртно/

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Виктория Стефанова Стоянова -  учител I - IV клас
 2. Марина Илиева Ветринска - учител по История и цивилизация и География и икономика

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

 1. Тансер Неждиев Ибрямов - учител начален и прогимназиална степен
 2. Гинка Георгиева Димитрова -  учител, прогимназиален етап

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

 1. Марияна Георгиева Карова -старши учител в начален етап
 2. Галин Ангелов Желязков - старши учител в прогимназиален етап
 3. Галя Димитрова Иванова - старши учител в гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

 1. Костадинка Христова Гавраилова  - старши учител, начален етап
 2. Емил Янков Енев - Старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Васил Атанасов Василев - старши учител, начален етап
 2. Иван Христов Сивов  - старши учител, прогимназиален етап

Общински детски комплекс Балчик

 1. Камелия Валентинова Панайотова - учител, изобразително изкуство и приложно изкуство в ЦПЛР - ОДК Балчик

Детски градини

 1. Яница Атанасова Христова - ДГ № 1 "Здравец" Балчик
 2. Даниела Райкова Йорданова -   ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 3. Магдалена Димитрова  - ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 4. Светлана Мирославова Михайлова -ДГ № 3 "Чайка" Балчик
 5. Марияна Георгиева Брашнарова -ДГ „Първи юни" с. Оброчище                                                             

Клуб на учителите - пенсионери

 1. Маруся Николова Костова - учител по Български език и литература
 2. Димка Стоянова Кирчева -   учител по Български език и литература
 3. Тинка Тодорова Сивриева  - Директор ЦПРЛ - ОДК Балчик

 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.