• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 319 Протокол 20 от 29.04.2021 г.


По четиринадесета точка от дневния ред: НОВО ОБСЪЖДАНЕ  Решение № 301 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 08.04.2021 година, с указания за неговата отмяна.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване  със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 319: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема повторно Решение № 301 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 08.04.2021 година.

С Решение № 32 от 15.02.2022 г.  по Адм. дело № 203/2021 г. Административен съд Добрич отменя по жалба на Областен управител на област Добрич Решение № 301 по Протокол № 19 от 08.04.2021 г. на ОбС Балчик, прието повторно с Решение № 319 по Протокол № 20 от 29.04.2021 г. от заседание на ОбС.