• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 317 Протокол 20 от 29.04.2021 г.

По дванадесета точка от дневния ред:  Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №317: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Е. М. Александрова - за лечение, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева

2. М. Р. Станева- социално подпомагане, в размер на  200,00 (двеста) лева

3. М. С. Христов-  за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева

4. И. И. Муса- за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева.

5. Н. Й. Василев- социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.