• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 314 Протокол 20 от 29.04.2021 г.

По девета точка от дневния ред: Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2021-2022 год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със - „ЗА" -18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №314: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка със Заявления с вх.№ 94-00-453/01.03.2021год., вх.№ 94-00-488/09.03.2021год. и вх.№94-00-489/09.03.2021год., Общински съвет - Балчик реши:

І. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: гр. Балчик, с. Бобовец, с. Гурково, с. Змеево, с. Оброчище, с. Сенокос, с. Тригорци, с. Царичино, с. Църква, с. Храброво и с. Кремена от стопанската 2021/2022 год. под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм с пазарни оценки за наемната цена от лицензиран оценител. Минималният срок на договорите е пет стопански години.

Лицата, подали заявления в законово определения срок, декларират, че: нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

II. Одобрява експертните оценки за пазарните стойности на долуописаните пасища и мери от ОПФ на Община Балчик.

1. За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 са както следва:

ЕКАТТЕ

Номер по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория

Площ/ дка

Пазарна оценка в лева на дка

Наемна цена на имота

02508

02508.506.219

Балчик

Пасище, мера

6

18,03

8.32

150.01

02508

02508.508.229

Балчик

Пасище, мера

3

55,22

9.12

503.61

02508

02508.508.238

Балчик

Пасище, мера

3

15,56

8.80

136.93

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище, мера

9

17,94

8.00

143.52

04515

04515.11.24

Бобовец

Пасище, мера

3

10,02

8.96

89.78

04515

04515.11.25

Бобовец

Пасище, мера

3

119,84

9.28

1112.12

18160

18160.41.6

Гурково

Пасище, мера

3

90,63

8.96

812.04

18160

18160.56.2

Гурково

Пасище, мера

4

12,63

8.80

111.14

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище, мера

2

19,72

8.88

175.11

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище, мера

5

36,93

8.80

324.98

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище, мера

5

48,21

8.72

420.39

31245

31245.125.38

Змеево

Пасище, мера

3

28.05

8.96

251.33

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище, мера

10

43,47

8.48

368.63

53120

53120.19.131

Оброчище

Пасище, мера

5

19,54

8.64

168.83

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище, мера

7

52.79

8.72

460.33

66250

66250.28.73

Сенокос

Пасище, мера

3

16,20

8.96

145.15

73095

73095.20.49

Тригорци

Пасище, мера

4

19,30

8.96

172.93

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище, мера

4

43,14

9.04

389.99

73095

73095.22.1

Тригорци

Пасище, мера

4

59,35

9.28

550.77

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище, мера

4

46,25

9.12

421.80

48982

48982.318.15

Царичино

Пасище, мера

4

60,75

9.20

558.90

48982

48982.318.17

Царичино

Пасище, мера

3

48,26

9.04

436.27

78639

78639.15.163

Църква

Пасище, мера

7

22,19

8.64

191.72

78639

78639.23.59

Църква

Пасище, мера

7

26,97

8.64

233.02

78639

78639.10.5

Църква

Пасище, мера

5

63,89

8.96

572.45

77390

част от 77390.24.12

Храброво

Пасище, мера

3

546.00

9.44

5154.24

39623

39623.12.4

Кремена

Пасище, мера

3

27,24

9.12

248.43

39623

39623.30.4

Кремена

Пасище, мера

3

47,51

9.12

433.29

ІІI. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

IV. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.