• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 313 Протокол 20 от 29.04.2021 г.

По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем на  спомагателна атракционна  тераса „Панорама" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от  161 кв.м.,  изградена върху пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници:
Поименно гласуване със „ЗА" -19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №313: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем на  спомагателна атракционна  тераса „Панорама" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от  161 кв.м. , изградена върху пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. включващ УПИ №II  и ид. части от УПИ I - за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г.", за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 161 кв.м. в размер на 6279 лв./шест хиляди двеста седемдесет и девет лева / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгласно т.5 /други/, Зона 1 от Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.