• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 312 Протокол 20 от 29.04.2021 г.

По седма точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветнициПоименно гласуване със „ЗА" -19 ; ПРОТИВ" -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0;
РЕШЕНИЕ №312: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3714/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 328 м2 (триста двадесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 462.00 лв. (девет хиляди четиристотин шестдесет и два лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.