• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 311 Протокол 20 от 29.04.2021 г.

По шеста точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 67951.501.818 по кадастралната карта на с. Соколово      

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ №311: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4911/18.03.2021 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІ, кв.35 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.818 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 1 280 м2 (хиляда двеста и осемдесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 640.00 лв. (единадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик.