• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 310 Протокол 20 от 29.04.2021 г.

По пета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните"  

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №310: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3832/05.05.2010 г., представляващ незастроен поземлен имот № 39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от        466 м2 (четиристотин шестдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 950.00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик.