• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 309 Протокол 20 от 29.04.2021 г.

По четвърта точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; „Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №309: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

- Незастроен поземлен имот с площ от 466 м2, представляващ ПИ № 39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните".