• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 308 Протокол 20 от 29.04.2021 г.

По трета точка от дневния ред: . Приемане на решение за одобряване на План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване  със вдигане на ръка със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1,

РЕШЕНИЕ №308: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.Приема План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на прието в т. 1 от настоящото решение.