• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 307 Протокол 20 от 29.04.2021 г.


По втора точка от дневния ред:  Вземане на Решение на Общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №307: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ад. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 56 по Протокол №194 от  27.02.2020 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация  проект "Изграждане на парк в гр. Балчик", финансиран от Програмата за  развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването на всички видове малка по инфраструктура" в частта:

- Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.01.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.