• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 306 Протокол 20 от 29.04.2021 г.


По първа точка от дневния ред:  Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №306: На основание чл. 21 ал.1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

РЕШИ :

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.01.2021 до 31.03.2021 г., в размер на - 427,47лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

по

ред

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи  за командировки в чужбина и  получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 01.2021.

217,53лв.


0,00лв.

2

м. 02.2021г.

209,94лв.


0,00 лв.

3

м. 03.2021г.

0,00 лв.


0,00 лв.

Общо : 427,47 лв.

Общо:

0.00лв. лв.


по

ред

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от Председателя на Общински съвет

Извършени разходи  за командировки в чужбина и  получе-и  ните средства от  от Председателя на  на Общински съвет


1

м. 01.2021г.

0,00 лв.


0,00 лв.

2

м. 02.2021г.

0,00 лв.


0.00 лв.

3

м. 03.2021г.

0,00 лв.


0.00 лв.

Общо : 0,00лв.

Общо:

0.00лв..