• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 305 Протокол 19 от 08.04.2021 г.


По двадесет и девета точка от дневния ред: Приемане на решение за промяна на одобрена структура на Общинска администрация- гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Гласуването беше извършено с вдигане на ръка със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 305: На основание чл. 21, ал.1, т.2, чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗМСМА, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.Изменя Решение №67/27.02.2020г. по протокол №7 на Общински съвет гр. Балчик като във функция „Здравеопазване" добавя нова дейност „Общинска детска кухня" с разкриване на 6 щатни бройки, както следва: 1 бр. главен готвач, 2 броя пом.-главен готвач, 1 готвач и 2 бр. шофьор.

2.Изменя одобрената с решение №67/27.02.2020г. по протокол №7 на Общински съвет гр. Балчик численост на персонала от 248,5 броя се променя на 254, 5 броя.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението, както и да предприеме действия по редуциране на числеността на персонала в детските градини.