• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 304 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По двадесет и осма точка от дневния ред: Възлагане изготвянето на план за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Гласуването беше извършено с вдигане на ръка със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 304: На основание чл. 21. ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с §1, т. 21 от ДР на ЗООС, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Възлага на кмета на Община Балчик да изработи план за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027г., който след изготвянето да бъде внесен за обсъждане и приемане в Общински съвет- гр. Балчик.