• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 302 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред:  Отпускане на еднократна финансова помощ на Радостин Мирков Мирков от град Балчик;

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 302 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Радостин Мирков Мирков от град Балчик, в размер на 600 (шестстотин) лева, за отпечатване на книга с наименование „Кървавата бразда на Добруджа" по случай 20/двадесет/ години от първото издание на книгата на автора на български език.

2. Средствата да се осигурят за сметка на предвидените средства в разходната част на одобрения Сборен бюджет на община Балчик за 2021 г., раздел 3. "Местни дейности" , функция "Култура и религиозни дейности", точка II "Други дейности по културата" на Приложение № 9б.