• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 301 Протокол 19 от 08.04.2021 г.


По двадесет и пета точка от дневния ред: Разглеждане на предложение от Красимир Станев- Изпълнителен Директор на „Албена "АД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 301: На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; Чл. 52, ал.1 т.4, във връзка с чл. 52, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и заявление вх. №26-00-492-001/07.10.2020 г. от Изпълнителния директор на „Албена" АД, Общински съвет - Балчик:

1.Дава съгласието си да се измени кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Момчил", като ПИ № 02508.90.749 - собственост на Община Балчик и ПИ № 02508.90.765 - собственост на „Албена" АД се обединят и образуват нов ПИ № 02508.90.805 с площ от 211 665 м2, в който „Албена" АД участва с 205 421 м2, а  община Балчик участва с 6 244 м2, съгласно приложения проект за изменение на кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

  С Решение № 32 от 15.02.2022 г.  по Адм. дело № 203/2021 г. Административен съд Добрич отменя по жалба на Областен управител на област Добрич,   Решение № 301 по Протокол № 19 от 08.04.2021 г. на ОбС Балчик, прието повторно с Решение № 319 по Протокол № 20 от 29.04.2021 г. от заседание на ОбС.