• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 300 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Разпореждане с бюджетни средства и представянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1

РЕШЕНИЕ № 300: На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1.                   Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен хоров фестивал «Черноморски звуци» със СНЦ «Музикален свят - Балчик», ЕИК по Булстат 176077790, представлявано от Председателя Валентина Георгиева Петрова.

2.                   Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от Изпълнителния директор Дончо Донев.

3.                   Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен фолклорен фестивал «Море от ритми» с СНЦ «За Балчик», ЕИК по Булстат 176207629, представлявана от Управителя Галина Гавраилова Димитрова.

4.      Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение №253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал «Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик» със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от Председателя Красимир Ранков.

5.      Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение № 253   от Протокол  № 18 от 25.02.2021г., като се сключи договор  за сътрудничество за организиране на „Фестивал на цацата" със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЗЕЛЕНИ ПОСОКИ", с адрес: гр. Варна, район „Одесос", ул. ***, с ЕИК по Булстат 176928974 представлявано от Петя Събева.

6.         Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2, т.З и т.4 от настоящото решение.