• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 299 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани от Община Балчик.

 Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 299: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. С. Жекова  Христова- за лечение, в размер на  150.00 (сто и петдесет ) лева.

2. Е. Назмиев Алишев - за лечение, в размер на  200,00 (двеста) лева

3. И. Шефкет Салим - за лечение, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

4. К. Иванов Костов- социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева

5. Д. Демиров Юсеинов- за социално подпомагане, в размер на  200,00 (двеста) лева

6.  Б. О. Осман -  за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

7. Б. Себайдин Муртаза - за лечение в размер на в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

8.  Н. Мирчев Тодоров -  за лечение в размер   на  150,00 (сто и петдесет) лева

9. Б. Демиров  Мързиков- за лечение в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

10.  А. Тахирова Алиева - лечение в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

11. Н. Любомирова - за лечение на  сина Димитър Стоянов Стоев в размер на 500,00 (петстотин ) лева.

 (Ще се получат от майката за сина Д. Стоянов Стоев)

12. Д. С. Красимиров - за лечение  в размер на 300,00 (триста) лева

 (Ще бъдат получени от майката Ж. К. Рускова)

13. К. Руменова Ангелова- -  за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

14. П. Трифонова Цонева - за социално подпомагане в размер на 200,00 (двеста) лева

15. Ц. Миткова Рашкова - за социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

16. К. Петрова  Топалова - за социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

17. О. Василев Илиев - за лекарства в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

18. Ж. Киров Мирчев - лекарства в размер на 100,00 (сто) лева

20. В. Георгиева Василева- за социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет)

21. Н. Али Исмаил - социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

22. С. Кемал Шефкет -за социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет)

23. А. Рачева Симеонова- за лекарства в размер на 200,00 (двеста) лева

24. М. Тодоров Костов-  за лечение в размер на 150.00 (сто и петдесет)

лева

25. Р. Миткова Христова- социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет)

26. М. Рамадан Ахмед- за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева