• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 298 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Македонка" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Гурково, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 298: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 вр. с чл. 7, ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 19а, ал. 1 и ал. 3 вр. с 139а, ал. 6 и вр. с чл. 19б от Закон за водите, Общински съвет Балчик

реши:

1.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне (чрез договор за дарение) в собственост на държавата на язовир „Македонка" - публична общинска собственост акт 551/08.07.2016г., номер на имота 000340  /ПИ 18160.41.28/, площ 193074 кв. м. в землището на с. Гурково об. Балчик, собственик: община Балчик.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да внесе мотивирано предложение до областен управител на област Добрич, с копие до министъра на икономиката, ведно с изискуемите документи -  за прехвърляне собствеността на язовира и да извърши всички последващи действия по безвъзмездното му предоставяне на държавата.