• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 295 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 10 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м.;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 295: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска  собственост, част от ПИ№02508.7.359, представляващ 10 броя павилиони - №2, №7, №9, №10, №17, №20, № 23, №25, №26 и №29, всеки с площ 4.5 кв.м , находящи се в град Балчик, алея "Двореца" за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/  за срок от 5 години.

2.Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на  2 196 лева / две хиляди сто деветдесет и шест лева/ без ДДС на всеки един от павилионите;

Цената е изчислена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик;

3.Кандидатите за участие в конкурса следва да:

3.1.участват по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, следва да подреди, приоритетно изброените от него обекти;

3.2. спазват предмета на дейност съгласно схема на Община Балчик;

4.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.