• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 290 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 290: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4871/21.12.2020 г., представляващ незастроен УПИ ІV, кв. 311 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 178 м2  (сто седемдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 280.00 лв. (седем хиляди двеста и осемдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.