• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 289 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.134 по кадастралната карта на гр. Балчик;

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №289: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-1/08.02.2021 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 12 886.00 лв. (дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.83.134 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ І, кв.69 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 476 м2 (четиристотин седемдесет и шест квадратни метра), актуван с АОС № 4909/23.02.2021 г. на собствениците на законно построена върху него сграда Радостина Енчева Енчева и Деян Енчев Енчев.