• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 288 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Разглеждане на молба от ЕТ „Николайчо Маринов" за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.621 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №288: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-371/22.02.2021 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ЕТ „Николайчо Маринов", представлявано от Николайчо Георгиев Маринов, по отношение на ПИ № 23769.501.621 по кадастралната карта на с. Дропла (УПИ VІ, кв.35 по ПУП на с. Дропла), целия с площ от 5 898 м2, като ЕТ „Николайчо Маринов" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 1053 м2 (хиляда петдесет и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4718/01.06.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5 360.00 лв. (пет хиляди триста и шестдесет лева), без ДДС.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик;