• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 287 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По единадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Снежана Димитрова Петрова от с. Оброчище за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.502.170 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №287: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-1/18.02.2021 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Снежана Димитрова Петрова по отношение на ПИ № 53120.502.170 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ХVІІ, кв. 13 по ПУП на с. Оброчище, целия с площ от 1090 м2, като Снежана Петрова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 256 м2 (двеста петдесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4910/02.03.2021 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5 096.00 лв. (пет хиляди деветдесет и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Оброчище, община Балчик.