• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 286 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По десета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №286 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 356 м2, представляваща ПИ № 02508.81.39 по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 328 м2, представляваща ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".