• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 285 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По девета точка от дневния ред: Приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Балчик 20221-2025г.;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Гласуването беше извършено с вдигане на ръка- „ЗА" -16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №285: На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и т. 19 и ал.2 от ЗМСМА и чл.40, ал.З от Закона за защита на животните.

Реши:

1. Общински съвет - Балчик приема програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик за 2021-2025г.

2.Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически мерки във връзка с реализирането на програмата.

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК 2021- 2025г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Цели

2. Задачи

3. Очаквани резултати


III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ДИНАМИКА НА ПОПУЛЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА


IV. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

1. Методология

2. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета


V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Ръководство

2. Координация

3. Контрол на изпълнение

4. Участници в програмата

5. Общински приют за безстопанствени животни

6. Нормативна база

7. Финансиране

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА, ДОКЛАДВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1. Управление и оценка на програмата

2. Докладване и отчетност

3. Уведомяване на обществеността

4. Време за изпълнение


VII. МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Брой на безстопанствените кучета

2. Брой на домашни кучета

3. Брой извършени проверки


VIII. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


X. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК - 2021-2025г.

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Разработването и приемането на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът с популацията на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения (хуманно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични). В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на животните и Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България е вменено общините да разработват и прилагат Общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Балчик и план за действие са изготвени в изпълнение на чл. 40, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), както и изискванията, поставени на България и останалите страни, членки на Европейския съюз, по отношение на грижата и хуманното отношение към животните. Програмата се основава на принципите, заложени в Закона за защита на животните, във връзка с Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. За да се реши проблемът с бездомните кучета, на първо място е необходимо да се приложи единен метод във всички населени места на територията на община Балчик.

Да се прилагат комплексни мерки, определени от Световната здравна организация, изразяващи се в:

 • упражняване на строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета;
 • кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които да се поемат за угрижване от страна на граждани, организации и общини.
 • Здрави и неагресивни безстопанствени кучета да се кастрират, ваксинират, обезпаразитяват и се връщат на място
 • доказано агресивни и болни животни да се евтанизират.

Нарастващата популация на безстопанствени кучета води до:

 • Здравни рискове - Безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека и селскостопанските животни - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и други;

- Те са приносители и на кърлежи и други паразити, които са заплаха за живота на хората поради инфекциите, които разпространяват;

- Съществува риск от ухапвания от страна на агресивни кучета.

 • Създаване на дискомфорт на населението

- Много хора се страхуват от кучетата;

 - Шумът, създаван от животните през нощта, смущава гражданите;

- Животните са една от причините за замърсяване на градската среда;


- Тежкото положение на безстопанствените кучета

- Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните;

- Кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

- Много от безстопанствените животни биват измъчвани и малтретирани.

 • Икономическа неефективност

- Действията от страна на общината за решаването на проблема са свързани със значителни финансови разходи, а в същото време не са постигнати задоволителни резултати. Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България приета с Решение N 136/14.03.2019 год. на Министерски съвет, въвежда интегриран, цялостен, дългосрочен подход на национално ниво, целящ управление на съществуващите популации от безстопанствени животни.

Принципите, на които се основава Програмата, съгласно чл. 40а, ал. 1 от Закона за защита на животните са:

 • Постигане на здравословна среда за гражданите на Република България и подобряване хуманното отношение към животните;
 • Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен начин чрез масова кастрация.

            През последните години „проблемът" с безстопанствените кучета се нареди като един от сериозните проблеми за повечето населени места в страната. Все още не може да се намери цялостно и трайно решение на проблема. Успехът на програмата за овладяване популацията на бездомни кучета е в прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, ветеринарните специалисти, природозащитните организации и гражданите са насочени в една обща посока -намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.


II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 

1. ЦЕЛИ

 

1.1. Генерална стратегическа цел

Стратегическата цел винаги се отнася до крайното желано състояние в разглежданата област. В тази връзка, настоящата програма акцентира на следната стратегическа цел: „Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда".

1.2. Специфични стратегически цели

На основата на анализа на средата и формулираната генерална стратегическа цел се разработва следващото ниво - специфичните стратегически цели. Най-общо казано, те определят конкретни и специфични резултати/промени в Общината.

Формулираните по-долу цели са базирани върху приоритетите на Общината в областта на овладяване популацията на безстопанствените кучета за следващите години. За постигане на главната стратегическа цел на Програмата са формулирани следните специфични стратегически цели:

Специфична цел 1:

Прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, предвидени в българското законодателство.

Специфична цел 2:

 Прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията с кучета, предвидени в българското законодателство.


Специфична цел 3:

Повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.


2. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 

2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното им изчезване, чрез набелязване на мерки за отстраняване на причините, водещи до възникване и увеличаване на популацията им;

2.2. Контрол върху отглеждането на домашните кучета, чрез идентификация, регистрация и въвеждане на данни за кучетата на територията на общината в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните;

2.3. Регистрация на всички обекти за развъждане на кучета, съгласно изискванията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

2.4. Регистрация и контрол на всички търговци на кучета (обекти и/или юридически/ физически лица);

2.5. Масова кастрация на безстопанствените кучета в общината;

2.6. Стимулиране на кастрацията на домашни кучета на територията на общината;

2.7. Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета;

2.8. Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на домашни кучета;

2.9. Засилване на обществения контрол и контрола на държавните органи, както и на гражданското съзнание при работата по овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на страната.


3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С прилагането на Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик се очакват следните резултати:

- Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху тяхната популация на територията на общината;

- Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от безстопанствените кучета;

- Увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждане на домашни кучета.

- Повишаване безопасността на градската среда.


III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ДИНАМИКА НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

 

Първоначалната оценка и последващият мониторинг са от ключово значение за успеха на Програмата. Реалната информация за състоянието и динамиката на популацията на безстопанствените кучета позволява да бъдат предприети максимално ефективни мерки и оптимизация на изразходваните ресурси.

Основните причини за увеличаващата се популация на бездомните кучета са свързани с:

 • Липсата на контрол върху популацията на безстопанствените кучета;
 • Изоставяне на домашни кучета от собствениците.
 • Домашните кучета свободно се размножават и стават причина за увеличаване популацията на безстопанствените кучета;
 • Временното използване на кучета за пазачи на вили, гаражи и други обекти от физически и юридически лица, след което те се изоставят;
 • Липса на хуманно отношението към животните и грижите, от които се нуждаят - собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности го изоставя;
 • Липсата на контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета;
 • Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема;
 • Липсата на финансов ресурс за справяне с проблема, ограничава възможността за прилагане на ефективна система за регулиране популацията на безстопанствените кучета.


            Ясно е, че наличието на безстопанствени кучета води до проблеми. Трудно осъзнато обаче е това, че наличието на кучета по улиците основно е причинено от хората и тяхната безотговорност. За да се появи на улицата, където се превръща в проблем, кучето е дошло от нечий дом. Собствениците на кучета не са достатъчно запознати с изискванията на тези животни, по отношение на грижите при отглеждането им и при първите срещнати трудности животното или неговото потомство е изоставено на улицата. Не се спазват и най-елементарните нормативни изисквания при извеждане на кучето в градската среда и това не е от непознаване на законовите разпоредби, а от липса на правилно изградено мислене и нагласа в тази посока. Малцина са тези, които са запознати с биологията на вида, и които си дават реална сметка за това, каква вреда може да нанесем с едно единствено изоставено на улицата куче. Особено важно е да се осъзнае, че бездомните животни са плод на нашата без отговорност.

            Във връзка с динамиката на популацията на безстопанствените кучета в Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета е предвидено преброяването им на територията на всяка община.

- Преброяването започва с уведомление от министъра на земеделието, храните и горите до кмета на общината със заложен в него срок;

- Кметът на общината издава заповед за извършване на преброяването.


            Същото се извършва от представители на общината, организации за защита на животните или от други юридически лица, при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

- Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода март-юни или септември-ноември;

- При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик;

- Преброяването се извършва по методика, като задължително се отчита приблизителната възраст, пол, видимото здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.

IV. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

 

1. Методология

Успешната практика налага прилагането на регламентирания от Закона за защита на животните метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях места до блокиране на раждаемостта -ограничаване капацитета на средата само със стерилни животни. Съгласно препоръките на Световната здравна организация, масова кастрация, ваксинация срещу бяс, обезпаразитяване и връщане по местата на залавяне на обработените животни, са единственият ефективен начин за намаляване на възпроизводството на безстопанствените кучета. Във връзка с това Общинската програма предвижда прилагане на кастрация на такъв брой животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата популация на безстопанствени кучета в общината. Кастрирането на кучетата има и своите здравни и социални предимства - предпазва животните от редица заболявания, в т.ч. и от злокачествени тумори, мастити, полови инфекции, с което се удължава продължителността на живота им; успокоява животното и прави характера му по-социален; предпазва мъжките животни от бягство, изгубване и нежелани травми.

Действащото законодателство от своя страна насърчава кастрацията на домашните кучета като техните собственици са освободени от „такса за притежаване на куче", съгласно разпоредбите на чл. 175, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗВМД.

            Кучетата достигат полова зрялост на ранна възраст, бързо се възпроизвеждат и броят им нараства за кратко време. В случай, че се подходи с отстраняване на безстопанствените кучета и прибирането им в приют се наблюдава временно освобождаване на терени, които постепенно се населяват и запълват от мигриращи животни. В резултат на това този метод е неефективен и предизвиква непрекъснат цикличен процес. За разлика от него, прилагането на метода „кастрирай и върни", при който кучетата се връщат по места, не се наблюдава този ефект, тъй като средата се запълва с вече кастрирани животни и се блокира раждаемостта.

2. Мерки по програмата


2.1. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез кастрация.

            Подходът за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, заложен в Закона за защита на животните, включва тяхното залавяне, кастрация и връщане по местата на залавянето им, чиято цел е да спре цикличния процес по запълване на освободените места. Кастрирането на кучетата и връщането им по местата, от които са заловени няма да позволи освобождаване на ниши, защото ще са запълнени с животни, които не се възпроизвеждат, т.е. ще се блокира раждаемостта.

            Националната програма въвежда масова кастрация, което включва кастрация на такъв брой животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата популация на безстопанствените кучета в рамките на първите 12 месеца от изпълнението на Програмата и поддържане на ниво над 70% за следващите години от изпълнението й.

            Процесът по залавяне и обработка на безстопанствените кучета включва следните етапи:


- Публикуване на интернет страницата на общината на обявление за заявяване на участие за извършване на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета;