• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 284 Протокол 19 от 08.04.2021 г.


По осма точка от дневния ред: Отчет за 2020 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите     по отпадъци на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници:

Поименно гласуване със „ЗА" -15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ №284: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1.Приема отчет по изпълнение на Програмата за управление на  отпадъците

за 2020 г. на Община Балчик.

2.Общински съвет гр. Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия във връзка с  реализирането на програмата.

3.Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен Съд - Добрич, по реда на АПК.

OTЧЕТ НА ПРОГРАМАТА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК
                                                       2014-2020 ГОДИНАВъв връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик. Програмата е приета с Решение 875 по Протокол №53 от 25 юни 2015 г. на ОбС-Балчик, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината ежегодно до 31 март  внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Варна за сведение.

Отчета обхваща всички дейности отпадъците на територията на община Балчик.

Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на община Балчик, в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

I. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

 За постигане на основните принципи на програмата и чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Балчик е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места, вилни зони и урбанизирани територии. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се осъществяват от ОбП „БКС", фирма „ Глобъл Клинър" ООД и к.к. „Албена". Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по одобрен график, както следва:

-          КК „Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци и отпадъци от почистване на улиците. Биоразградимите кухненски отпадъци се извозват директно до Регионално депо в с.Стожер.

-           „Глобъл Клинър" ООД обслужва следните селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево - по одобрен график.

-          ОП „БКС" обслужва следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена - също по одобрен график.

 
ОП „БКС" разполага с 4 бр. специализирана сметоизвозваща техника, а  КК „Албена" с 5 бр.

През отчетната година от системата за събиране на отпадъци от община Балчик са образувани и събрани 12 476,12 тона отпадъци. / Таблица 1/. Образуваният отпадък е извозен до Претоварна станция - гр. Балчик. Претоварна станция - гр. Балчик обслужва общините - Балчик, Каварна и Шабла. На претоварна станция - Балчик се депонират и сепарират всички генерирани отпадъци от трите общини, като остатъка се извозва до регионално депо в с. Стожер.

Таблица 1 Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Балчик

Месец

                   община Балчик    к.к. "Албена
смесени битови

биоразградими

общо

смесени битови

биоразградими

общо
Януари

456,84

1,04


62,18

0

62,18

Февруари

445,48

                    0,8


38,3

0

38,3

Март

628,2

2,1


41,04

0

41,04

Април

683,28

2,96


27,04

0

27,04

Май

724,64

8,14


87,38

0

87,38

Юни

815,98

4,08


52,76

0

52,76

Юли

963,5

7,32


223,9

0

223,9

Август

1076,04

4,1


109,34

0

109,34

Септември

901,98

0


17,84

0

17,843

Октомври

675,8

1,56


25,36

0

25,36

Ноември

585,44

2,68


22,06

0

22,06

Декември

534,66

2,02


38,44

0

38,44

Общо

8491,84

36,8


745,64

0

745,64

Таблица 2 Генериран отпадък в общината Балчик на годишна база за последните 5 години

 

Година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Количество депониран отпадък/тон/

11 476,6

11 505,6

11 504,5

12 476,1

9237,48

 

II. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

Разделно събиране на отпадъци от цветните контейнери през отчетната 2020 година, съгласно отчета на „Екоколект" АД са: 76,9 тона, като 14,080 тона е количеството рециклируеми отпадъци от опаковки по материали /Таблица 3/.


Таблица 3 количества разделно събрани отпадъци
Пластмаси 19 12 04

Месец

Количество рециклируеми отпадъци от опаковки по материали

Хартия 19 12 01

PET

HDPE

Черни метали (Fe) 19 12 02

Цветни метали (AI) 19 02 03

Стъкло 19 12 07


тон

тон

тон

тон

тон

тон


Януари

0,680

0,560

0,110

0,010

0,000

0.000

0.000

Февруари

0,540

0,440

0,090

0,005

0,000

0.005

0.000

Март

0,560

0.460

0,090

0,005

0,000

0,005

0,000

Април

0,600

0,480

0,110

0,010

0,000

0,000

0,000

Май

3,600

0,460

0,100

0,000

0,000

0,000

3,040

Юни

0,760

0,620

0,120

0,010

0,005

0,005

0,000

Юли

0,840

0,680

0,150

0,010

0,000

0,000

0,000

Август

0,980

0,820

0,140

0,010

0,000

0,010

0,000

Септември

0,740

0,600

0,130

0,000

0,005

0,005

0,000

Октомври

0,540

0,460

0,070

0,005

0,000

0,005

0,000

Ноември

3,640

0,480

0,110

0,005

0,000

0,005

3,040

Декември

0,600

0,500

0,090

0,010

0,000

0,000

0,000

Общо

             14,080

6,560

1,310

0,080

0,010

0,040

6,080

Като количеството отпадъци извозени от жълти контейнери е 70,480 тона, а от зелените контейнери е 6,420 тона.

През декември община Балчик сключи нов договор №639/08.12.2020 г. за разделно събиране на отпадъци с „БУЛЕКОПАК" АД , гр. София, изпълнителен директор Катя Стенева.

На територията на общината са поставени съдове за разделно събиране - 72 бр. жълти /хартия, пластмаса и метал/ и 54 бр. зелени контейнера /стъкло/. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище. Последната актуализация на графика е през 2020 г., с подписването на новият договор с фирма „БУЛЕКОПАК" АД има актуализирана програма  за разделно събиране от опаковки на територията на Община Балчик. 

Подизпълнител на „БУЛЕКОПАК" АД са фирмите":

-            За събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки „Пъттранс" ООД със седалище и адрес гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1, представлявано от Петър Петров, тел. 0886 699034.

-       За сортиране и балиране на отпадъците е фирма „Екоинвест Асетс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Андрей Сахаров", представлявано от Добромир Петров.

Съвместно с „БУЛЕКОПАК" АД ще се провеждат и мероприятия за запознаване на децата от детските градини и училищата свързани с разделното събиране на отпадъци.

 

III СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ


Налични съдове за 2020 г., както следва:

-       за гр. Балчик - 430 бр. контейнери тип "Бобър", 3500 бр. кофи тип "Мева" и 150 бр. Кошчета, строителни контейнера 3 бр.;

-       за с. Оброчище - 35 бр. контейнери тип "Бобър"и 270 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Кранево - 240 бр. контейнери тип "Бобър"и 500 бр. кофи тип "Мева и 60 бр. кошчета;

-       за с. Църква  - 40 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Рогачево  - 50 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Стражица - 37 бр. контейнери тип "Бобър" и кофи «Мева» - 4 бр.;

-       за с. Сенокос -   50 бр. контейнери тип "Бобър"и 234 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Соколово -  28 бр. контейнери тип "Бобър"и 275 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 50 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Дъбрава -  11 бр. контейнери тип "Бобър", 194 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. кошчета;

-       за с. Безводица -  13 бр. контейнери тип "Бобър", 201 бр. кофи тип "Мева и

-       2 бр. кошчета;

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Ляхово -  8 бр. контейнери тип "Бобър"и 145 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Храброво -  3 бр. контейнери тип "Бобър"и 70 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Змеево - 10 бр. контейнери тип "Бобър"и 190 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Кремена - 3 бр. контейнери тип "Бобър"и 74 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Пряспа - 6 бр. контейнери тип "Бобър", 105 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. Кошчета;

-       за с. Тригорци  - 3 бр. контейнери тип "Бобър", 67 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Дропла - 14 бр. контейнери тип "Бобър" и 206 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Царичино - 16 бр. контейнери тип "Бобър" и 175 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Гурково - 38 бр. контейнери тип "Бобър" и 195 бр. кофи тип "Мева''.


За 2020 има закупени:

-          контейнер тип „Бобър" - 60 бр;

-          кофа тип „Мева" - 890 бр;

           

След проведа процедура по ЗОП, бе сключен договор за „Доставка на съдове за събиране на битови неопасни отпадъци за община Балчик". Изпълнителят достави следните съдове:

           

Вид

 

 

 

МЯРКА

КОЛИЧЕСТВО

Контейнер  1100 л. метален с плосък пластмасов капакМатериал - изработени изцяло от стоманени листове

Дебелина на ламарината на тялото на контейнера минимум 1,5 мм

Планки с дебелина на ламарината минимум 1,5 мм

Посрещащи планки с дебелина на ламарината минимум 3 мм

Горещо поцинковани съгласно ISO 1461  без наличие на черни части

Дебелина на цинковото покритие минимум 238 г/м2

С гумена тапа на дъното

Капак - плосък , изработен от полиетилен с висока плътност, с ръчно отваряне

Тяло на контейнера - оребрено

Брой опорни колела - 4 броя ( ф 200 мм )  , две от които със спирачен механизъм с товароносимост минимум 205 кг/колело

Да отговарят на европейските норми EN-840-3 , 5 и 6 или еквивалент

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

БР.

305

Контейнер  1100 л. пластмасов със заоблен капак
Обем 1100 л.

Материал - HDPE  /полиетилен с висока плътност/

Капак - заоблен с пружинен механизъм, преден капак в капака с дължина по цялата дължина на капака на контейнера и широчина минимум 300 мм

Гладка повърхност за лесно почистване

Влагоустойчиви, устойчиви на UV лъчение , на ниски и високи атмосферни условия, на химически и биологични въздействия

Тапа на дъното

Гнездо за монтиране на чип

Брой на опорни колела - 4 броя ( ф 200 мм ), две от които с блокираща спирачна система

Цапфа с ширина на основата минимум 450 мм и щифт с метална вложка

Сменяеми ергономични дръжки , два броя в горната част на контейнера от лявата и дясната страна на контейнера

Цвят - черен със зелено капаче

Да отговарят на европейските норми EN-840-3 , 5 и 6 или еквивалент

Всеки контейнер да има щампа със знак TUF , RAL  или еквивалент

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

Бр.

84


Поцинковани кофи 110 л.


Материал - изработени изцяло от стоманени листове

Дебелина на ламарината   минимум 1 мм

Горещо поцинковани съгласно ISO 1461  без наличие на черни части

Дебелина на цинковото покритие минимум 238 г/м2

Усилващи оребрения на основния корпус 

Две странични дръжки за по-лесна манипулация

Закрепване на капака чрез шарнирна връзка

Гумен пръстен на дъното осигуряващ безопасна и безшумна работа

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

Бр.

315

Пластмасови контейнери 240 л.
Обем 240 л

Материал - HDPE  /полиетилен с висока плътност/

Капак плосък, стандартен, без механизъм, ръчно отваряне

Два броя вградени върху капака ергономични дръжки от лявата и дясната страна

Влагоустойчиви, устойчиви на UV лъчение , на ниски и високи атмосферни условия, на химически и биологични въздействия

Гнездо за монтиране на чип

Цвят - черен

Да отговарят на европейските норми EN-840-1 , 5 и 6 или еквивалент

Всеки контейнер да има щампа със знак TUF , RAL  или еквивалент

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

Бр.

220


Контейнер за строителни  отпадъци, 11 м3-Съд пред