• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 283 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По седма точка от дневния ред: Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение" с 22 000 лева;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -16 ; ПРОТИВ" -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0;

РЕШЕНИЕ №283: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 22 000 лева, в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение", § 55 01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", за закупуване на медицинска апаратура ЕМГ, за нуждите на „МБАЛ - Балчик" ЕООД и „Медицински център I - Балчик" ЕООД.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.