• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 282 Протокол 19 от 08.04.2021 г.


По шеста точка от дневния ред: Приемане на бюджетна прогноза за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ №282: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за период 2022 г. - 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на  13 399 000 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 249 277 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на  13 549 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 421 676 лева.  

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2024 година в размер на  13 648 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 520 736 лева. 

    4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.