• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 281 Протокол 19 от 08.04.2021 г.

По пета точка от дневния ред: Откриване на процедура за финансово оздравяване

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №281: На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 130д от Закона за публични финанси (ЗПФ)

1.Общински съвет открива процедура за финансово оздравяване на Община Балчик;

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да изготви план за финансово оздравяване в срок до 07.05.2021 г. и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;

3.Определя срок за провеждане на публично обсъждане на плана за финансово оздравяване от 08.05.2021 г. до 21.05.2021 г.;

4.Публичното обсъждане да се проведе дистанционно /неприсъствено/, чрез попълване на формуляр/анкета на хартиен носител или електронен формат, чрез която да се осигурят равни възможности за всички желаещи  за достъп до информацията на плана за финансово оздравяване и конкретни предложения, мнения по предоставената информация, препоръки и др.

5.Възлага на кмета на Община Балчик да разгласи поканата за дистанционно /неприсъствено/, публично обсъждане  и информацията  за плана за финансово оздравяване на Община Балчик, чрез сайта на общината, медии.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да утвърди единен образец на формуляр/анкета съдържащ минимум лични данни за идентификация на подателя - физическо лице, посочени в §1, т.19 от допълнителните разпоредби на ЗПФ. Същия е безплатен и достъпен  чрез сайта на община Балчик или в деловодството на Община Балчик в случай, че е на хартиен носител.

7.Протоколът от дистанционно проведеното публично обсъждане се изготвя въз основа на постъпилите от участвалите лица  електронни/хартиени формуляри /анкети, преминали през проверка за идентификация на подателя.

8.В 20-дневен срок  от повеждането на публичното обсъждане общински съвет със свое решение ще определи срока на процедурата по финансово оздравяване и приеме плана за финансово оздравяване.

9.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.