• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 280 Протокол 19 от 08.04.2021 г.


По четвърта точка от дневния ред: Повторно разглеждане и отмяна на решение №256 по Протокол № 18 от Заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; „Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №280: На основание чл. 45, ал. 9 8 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое решение №256, по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 г.


ОТМЕНЕНО  с Решение № 280  от Протокол № 19 от  08.04.2021г.,  от Заседание на ОбС Балчик влязло  в сила на 23.04.2021г.