• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 279 Протокол 19 от 08.04.2021 г.


По трета точка от дневния ред: Връщане за ново обсъждане на Решение №271 по Протокол №18 от 25.02.2021г. на Общински съвет Балчик, във връзка със Заповед № АдК-04-9/11.03.2021г. на Областен управител на Област Добрич

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №279: I. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с писмо с №АдК-01-11/11.03.2021г.  на Областен управител, отменя Решение №271 прието по Протокол №18 от 25.02.2021г. на Общински съвет Балчик.

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 12 от ПЗР на Закона за водите във връзка с чл.5, ал.2 и § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, чл.14, ал7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 16, ал.2 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и на основание §1, т. 95 от ДР на ЗВ, чл.138в, ал.1 от ЗВ и чл.16, ал.1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, дава съгласие да бъде отдаден под наем  на "оператор на язовирна стена"-физическо лице хидроспециалист (инженер Хидротехническо строителство) или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика, чрез публичен търг с тайно наддаване на следния недвижим имот - публична общинска собственост:

                        - имот с ПИ №53120.45.27 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с площ 52,485 дка с начин на трайно ползване язовир „Ляхово" с АПОС № 501/06.11.2020г.;

            III. Цел: Отдаване под наем на язовир „Ляхово" на оператор на язовирна стена с цел стопанисване, поддържане и осъществяване на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея.

IV. Вид на търга: -публичен търг с тайно наддаване;

V. Начална тръжна цена: 2760 лв.(две хиляди седемстотин и шестдесет лв.) годишна наемна цена без ДДС.

            VI. Срок на отдаване: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора;

VII. Възлага на Кмета на община Балчик да организира тръжна процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.

VIII. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.


ОТМЕНЕНО   с Решение № 279  от Протокол № 19 от  08.04.2021г.,  от Заседание на ОбС Балчик влязло  в сила на 23.04.2021г.