• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 278 Протокол 19 от 08.04.2021 г.


По втора точка от дневния ред:  Ново обсъждане на Решение № 254 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година за: Разглеждане на предложение от „Пермаш- Дими" ЕООД гр. Добрич за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ  и даване на съгласие по чл. 134, ал. 6  от ЗУТ за изменение на ПУП- ПРЗ, и съобразяването му с мотивите на Заповед № АдК-04-6 от 11. 03.2021 г. на Областен управител на Област Добрич.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 13  общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 13; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №278 На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 61 и чл. 38, ал. 1, т. 9 от НОРПУРОИ Общински съвет Балчик, изменя  Решение № 254 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година, както следва:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот, включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ X, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, съгласно която УПИ VIII (ПИ 39459.25.569), се включват в новообразувания УПИ XIV, кв. 250 по ПУП на с. Кранево.

2.Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т.

2.1.Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на „ПЕРМАШ ДИМИ" ЕООД, правото на собственост върху ПИ 39459.25.569 по КККР на с. Кранево-  с площ от 301 кв.м, срещу актуална пазарна цена в размер на  85 870.00 лв. (осемдесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет лева), определена от лицензиран оценител на имоти, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIV, кв. 250 по ПУП на с. Кранево от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение, не по-късно от 6 месеца  след сключването на предварителния договор, съгласно чл. 61, ал. 4 от НОРПУРОИ  б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

2.2.Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „ПЕРМАШ ДИМИ" ЕООД.

2.3.В  съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в село Кранево.

 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ X, кв. 250 по ПУП на с. Кранево. 

4. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

ИЗМЕНЕНО   с Решение № 278  от Протокол № 19 от  08.04.2021г.,  от Заседание на ОбС Балчик влязло  в сила на 23.04.2021г.