• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 277 Протокол 19 от 08.04.2021 г.


По първа точка от дневния ред:  Повторно разглеждане и отмяна на решение №253 в часта по т. 22-22.3 по Протокол № 18 от Заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 13 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 13; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №277: На основание чл. 45, ал. 9 8 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 253. по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година, в частта по т.22-22.3.

ОТМЕНЕНО  в частта по т.22-22.3 с Решение № 277  от Протокол № 19 от  08.04.2021г.,  от Заседание на ОбС Балчик влязло  в сила на 23.04.2021г.