• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 249 Протокол 18 от 25.02.2021 г.

По първа точка от дневния ред: 1. Кандидатстване пред Министерството на труда и социалната политика, чрез Фонд „Социалната закрила" по Проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги".

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване , със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №249: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фонд „Социална закрила" за реализиране на проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж град Балчик на обща стойност 39 876,59 лева с ДДС.

2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер на 10% от общата стойност на проекта, равняваща се на 3 987,66 лв. с ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.