• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 71 Протокол 10 от 28.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 71:   На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.86 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Балчик:

1.   Допуска поправка на очевидна фактическа грешка на следните текстове на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, приета с Решение № 39, Протокол № 8 от 29.02.2008 г. от редовно заседание на Общинския съвет гр.Балчик:

         а/ в таблицата на чл.41 отпадат таксите, установени по точки №№32, 33, от 35 до 42 и от 44 до 54 и се добавят в Глава Втора, Раздел Седми и Глава Трета поради характера им на административни такси;

         б/ в таблицата на чл.41 отпада таксата по точка № 38 поради характера й на услуга с цена, каквато е определена по чл.57, ал.1, точка 2, и таксата по точка № 56 поради характера й на депозит, който се събира на основание Решение № 304, Протокол  № 34 от редовно заседание на Общинския съвет гр.Балчик от 29.11.2005 г.;

         в/ в таблицата по чл.43, ал.2 под №№ от 3 до 11 се добавят таксите, установени досега в чл.41, точки №№ от 44 до 54;

         г/  в таблицата по чл.44 под № 1 се добавя като такса установената досега услуга с цена по чл.57, ал.1, точка 18, и под № от 2 до 6 се добавят таксите, установени досега в чл.41, точки №№ 32, 33, 35, 36, 37 и 39, а таксите по точки с номера от № от 1 до 3 стават с номера от 7 до 9;

         д/ в таблицата по чл.43, ал.2 таксата под № 6 отпада поради дублирането й с такса със същия характер, установена в таблицата по чл.44 под № 6 / досега в таблицата по чл.41 под № 44 /;

         е/ в таблицата по чл.44 таксата по точка № 4 отпада поради характера й на услуга с цена, каквато е определена по чл.57, ал.1, точка 2.

         ж/ в таблицата по чл.57, ал.1 под №№ от 22 до 24 се добавят таксите, установени досега в чл.41, точки №№ от 40 до 42.